OKAZJA - Wypracowania. Gotowe wzory! Klasa 2, GREG KRAKOW
Książka zawiera wypracowania napisane zgodnie z FORMUŁĄ NOWEJ MATURY. Są tu przede wszystkim klucze do wypracowań, a więc zestaw wiadomości, które są punktowane na egzaminie maturalnym. Każdy tekst wypracowania został dodatkowo "opisany" na marginesie - są tam punkty z klucza, żeby można było dokładnie poznać reguły tworzenia wypracowania maturalnego.

Oczywiście teksty wypracowań odpowiadają tokowi pracy podczas trzech lat nauki w liceum. Są tu jednak również tematy syntetyczne, zbierające wiedzę o kilku utworach lub kilku epokach. Książka stanowi niezastąpioną pomoc w trakcie nauki w liceum i przygotowań do egzaminu maturalnego.

Spis treści Wstęp ROMANTYZM 1. Przedstaw Romantyczność A. Mickiewicza jako propozycję nowego sposobu postrzegania świata 2. Scharakteryzuj Odę do młodości A. Mickiewicza jako manifest pokoleniowy romantyków 3.

Zinterpretuj sonet Czatyrdah A. Mickiewicza jako przykład romantycznej fascynacji Orientem 4. Odwołując się do zamieszczonego poniżej fragmentu Lilii A. Mickiewicza oraz do znajomości całego utworu, odpowiedz na pytanie, w jaki sposób kultura ludowa inspiruje literaturę romantyczną 5.

Odwołując się do zamieszczonego poniżej fragmentu oraz do całości Wielkiej Improwizacji przedstaw Konrada jako bohatera romantycznego 6. Odwołując się do Widzenia Ks. Piotra z III cz. Dziadów A. Mickiewicza i fragmentu Monologu z Kordiana J.

Słowackiego oraz całości utworów porównaj zawarte w nich koncepcje historiozoficzne 7. Na podstawie opowiadania Adolfa o Cichowskim i całości III cz. Dziadów omów przedstawioną przez Mickiewicza martyrologię narodu polskiego 8.

Na podstawie zamieszczonego poniżej fragmentu Przygotowania (tworzenie przywódców) oraz fragmentu rozmowy spiskowców z dramatu J. Słowackiego Kordian przedstaw ocenę powstania listopadowego zawartą w tym utworze 9.

Na podstawie fragmentu dramatu J. Słowackiego Kordian (akt III sc. 5) i całości utworu scharakteryzuj romantyczną koncepcję tragizmu 10. Na podstawie monologu Kordiana (akt I sc. 1) i całości utworu scharakteryzuj Kordiana jako bohatera werterycznego 11.

Na podstawie zamieszczonego poniżej fragmentu oraz całości Pana Tadeusza scharakteryzuj Mickiewiczowską koncepcję historii w poemacie 12. Na podstawie zamieszczonego tu fragmentu Epilogu oraz odwołując się do znajomości Pana Tadeusza scharakteryzuj "kraj lat dziecinnych" ukazany w poemacie A.

Mickiewicza 13. Na podstawie wiersza Bema pamięci żałobny rapsod scharakteryzuj Norwidowską koncepcję wybitnej jednostki 14. Na podstawie prozatorskiego wstępu do III części Nie-Boskiej komedii oraz całości utworu przedstaw historiozoficzną koncepcję Z.

Krasińskiego 15. Na podstawie zamieszczonego poniżej fragmentu powieści J. W. Goethego Cierpienia młodego Wertera oraz całości utworu scharakteryzuj romantyczną koncepcję miłości POZYTYWIZM 1. Jaki wpływ wywiera przeszłość na życie bohaterów Nad Niemnem E.

Orzeszkowej? Odpowiedz, odwołując się do zmieszczonego poniżej fragmentu powieści (opis mogiły powstańców) oraz do znajomości całego utworu 2. Na podstawie opisu mogił (mogiła powstańców z utworu Gloria victis i z powieści Nad Niemnem) scharakteryzuj stosunek E.

Orzeszkowej do powstania styczniowego 3. Odwołując się do zamieszczonego fragmentu oraz do całej powieści E. Orzeszkowej przedstaw funkcję mogił w Nad Niemnem 4. Na podstawie fragmentów Nad Niemnem E. Orzeszkowej (mogiła Jana i Cecylii i fr.

tomu III roz. IV) przedstaw pozytywistyczny patriotyzm pracy 5. Na podstawie fragmentu powieści H. Sienkiewicza Potop (obrona Częstochowy) przedstaw sposoby heroizacji Kmicica 6. Na podstawie zamieszczonego tu zakończenia powieści oraz całości utworu zaprezentuj Potop H.

Sienkiewicza jako utwór pisany ku pokrzepieniu serc 7. Na podstawie zamieszczonego poniżej fragmentu powieści B. Prusa Lalka zaprezentuj różne sposoby interpretacji tytułu tego utworu 8. Na podstawie fragmentu powieści B.

Prusa Lalka i całości utworu scharakteryzuj uczucie Wokulskiego do Izabeli 9. Na podstawie zamieszczonego poniżej fragmentu Lalki B. Prusa i całości utworu scharakteryzuj Wokulskiego jako człowieka przełomu epok i idealistę 10.

Miłość - siła destrukcyjna czy wartość nadająca sens życiu człowieka. Rozważ problem, odwołując się do podanego fragmentu Lalki B. Prusa oraz do całej powieści 11. Na podstawie załączonego fragmentu Lalki oraz odwołując się do całej powieści B.

Prusa, scharakteryzuj Ignacego Rzeckiego 12. Na podstawie fragmentu i całości powieści F. Dostojewskiego Zbrodnia i kara przedstaw przemiany wewnętrzne Raskolnikowa jako drogę od zbrodni ku zmartwychwstaniu 13.

Na podstawie fragmentu noweli M. Konopnickiej Mendel Gdański i całości utworu omów problem dyskryminacji Żydów 14. Interpretując zamieszczone niżej teksty, porównaj poglądy A. Świętochowskiego i A. Asnyka na temat młodego pokolenia pozytywistów MŁODA POLSKA 1.

Na podstawie wierszy K. Przerwy Tetmajera Koniec wieku i Nie wierzę w nic scharakteryzuj postawę dekadencką 2. Na podstawie wiersza K. Przerwy-Tetmajera Na Anioł Pański... scharakteryzuj zjawisko symbolizmu w poezji młodopolskiej 3.

Na podstawie wiersza Melodia mgieł nocnych K. Przerwy-Tetmajera scharakteryzuj impresjonizm w poezji. Zwróć uwagę na kategorię psychizacji krajobrazu 4. Na podstawie fragmentu Dies irae wyjaśnij, na czym polega katastroficzny charakter hymnu J.

Kasprowicza. Zwróć uwagę na apokaliptyczność wizji 5. Zinterpretuj wiersz Kowal L. Staffa jako odpowiedź na dekadenckie nastroje epoki 6. Scharakteryzuj dramat S. Wyspiańskiego Wesele jako utwór o społeczeństwie polskim.

Odwołaj się do podanego fragmentu (akt I sc. 1, akt I sc. 24) i całości utworu 7. Zinterpretuj dramat S. Wyspiańskiego Wesele jako utwór o narodowych mitach. Odwołaj się do podanego fragmentu (akt I sc.

24, akt II sc. 24) i całości utworu 8. Odwołując się do podanego fragmentu (akt I sc. 36, akt II sc. 3) i całości utworu przedstaw funkcję osób dramatu w Weselu S. Wyspiańskiego 9. Na podstawie wierszy Czatyrdah A.

Mickiewicza i Melodia mgieł nocnych K. Przerwy-Tetmajera porównaj koncepcję natury w romantyzmie i Młodej Polsce 10. Na podstawie fragmentu (Wesele Boryny - oczepiny) i całości powieści W. S. Reymonta Chłopi scharakteryzuj kulturę wsi polskiej 11.

Na podstawie zamieszczonych poniżej fragmentów Pieśni o Rolandzie oraz powieści W. S. Reymonta Chłopi porównaj scenę śmierci Rolanda i Boryny. Zwróć uwagę na sposoby heroizacji bohaterów 12. Na podstawie wiersza L.

Staffa Deszcz jesienny przedstaw tendencje artystyczne charakterystyczne dla poezji młodopolskiej 13. Na podstawie poniższego fragmentu powieści i całości utworu omów różne rodzaje bezdomności w powieści S.

Żeromskiego Ludzie bezdomni 14. Na podstawie fragmentu (wystąpienie na zebraniu lekarzy) i całości utworu przedstaw Judyma, bohatera powieści S. Żeromskiego Ludzie bezdomni, jako nonkonformistę i społecznika 15.

Na podstawie wiersza Evviva l‘arte K. Przerwy-Tetmajera i fragmentu artykułu Confiteor S. Przybyszewskiego przedstaw koncepcję sztuki i artysty w Młodej Polsce

Podobne produkty