OKAZJA - Plastyka SP 4 Podr. WSIP, Stanisław Krzysztof Stopczyk
Podręcznik Plastyka posiada materiał nauczania przewidziany do realizacji na 30 godzinach lekcyjnych w 4 klasie szkoły podstawowej i propozycje lekcji dodatkowych z dziejów sztuki - są to dwie lekcje o sztuce prehistorycznej. Podręcznik wyróżnia się wielkimi kolorowymi ilustracjami - reprodukcjami, rysunkami, infografikami. Jest napisany językiem prostym - ,,gawędziarskim". Zagadnienia plastyczne są wprowadzane stopniowo - od kropki i kreski do bardziej nieprzystępnych.Podręcznik jest wpisany do wykazu podręczników MEN dopuszczonych do stosowania szkolnego, asygnowanych do kształcenia ogólnego, dostosowanych do wieloletniego użytkowania zgodnie z nowelizowaną w 2014 r. Ustawą o systemie oświaty.Struktura podręcznika:● działy, a w nich rozdziały dzielące materiał nauczania - każdy rozdział stanowi jednostkę lekcyjną;● przed każdym działem na stronie działowej umieszczono spis zagadnień i umiejętności, które pozna uczeń w tym dziale (w punktach);● treści teoretycznej lekcji towarzyszy ćwiczenie plastyczne, wprowadzające w praktyce podane zagadnienia, inspirujące do twórczości, aktywizujące ucznia - autorką ćwiczeń jest Barbara Neubart;● po każdym rozdziale - pytania i polecenia ,,Pomyśl i odpowiedz" z wyróżnieniem trudniejszych poleceń ,,gwiazdką";● dopełniające lekcje o sztuce prehistorycznej w formie mozaiki ilustracji z niewielkim tekstem, osią czasu i dużą infografiką;● indeks pojęć plastycznych na końcu podręcznika.

Podobne produkty